04 January 2008

ຄົນລາວຄັ້ງອະດີຕ(คนลาวครั้งอดีต)


คนลาวครั้งอดีต
- ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คนลาวกำเนิดเกิดขึ้นมาในโลก ประมาณ ๕๐๐๐ ปี ก่อน พุทธสักราช บรรพบุรุษของชนชาติลาว ก็คือ ชนชาติอ้ายลาว และไตลาว คนลาวในปัจจุบันยังคงชื่อนี้ไว้อยู่ คือ ไทลาว และลาว.คนลาวเรียกชื่อตนเองว่า "ลาว" เรียกชื่อกุ่มชนของตนลาว "ไทลาว" ไทลาว มีหลายกุ่ม หลายพวก ชึ่งเรียวกว่าชนเผ่า ชนเผ่าเหล่านี้ รวมเป็นวงศาคณาญาติลาว และมีความภาคภุมิใจในความเป็นลาวของตน ชนเผ่าลาว นั้นได้ตั้งภุมิลำเนา ทั้งอยู่ใน และนอกประเทศ ภายใต้เรียกชื่อเผ่าตน ตามลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ท้องถิ่น ลักษณ์พิเศษทางภาษา และการนุ่งถือ เช่น ไทลาว ไทดำ ไทแดง ไทยวน(โยน) ไทลื้อ ไทกลาง ภูไท ไทห้วย ไทน้ำ และอื่น ๆ อาจรวมไปถึงชนชาติไทในสยามเวียตนาม กัมพูเจีย พม่า จีน และอินเดียด้วย.
- คนเชื้อชาติลาว ที่ยังเรียกคนเิองว่าลาว และไทย(มิใช่ไทย) ที่อยู่นอกประเทศ สปป.ลาว ปัจจุบัน ได้แก่ ลาวในประเทศไทย ในภาคอีสานเหนือ อิสานใต้ ล้านนา เชียงตุง เชียงรุ่ง เวียดนาม กัมพูชา ในภาคกลางของไทยก็มีมาก

ລາວປັຈຈຸບັນ (ลาวปัจจุบัน)


ลาว หมายถึงคนลาวทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็นชนชาติ ชนเผ่าใด แม้อยู่ในหรือนอกประเทศ หากว่าชนชาติชนเผ่านั้น ยังยึดถือ และคงหมั้นใน ภาษา และวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของบรรพบุรุษตนอยู่.ประเทศลาว มีชื่อตามทางการ โดยการรับรู้จากนานาชาติ และองค์การสหะประชาติว่า "ประเทศสาธารณะรัฐ ประชาธิประไตย ประชาชนลาว" โดยได้วิวรรฒนาการอันยาวนานมาจาก อานาจักร์ล้านช้าง ราชอานาจักร์ลาวล้านช้างห่มขาว และพระราชอานาจักร์ลาว ได้สถาปนาขึ้นในวันที ๒ ธันวาคม ปี พ.ศ ๒๕๑๘ (๑๙๗๕) ภายใต้การปราชัยของจักรวรรติอเมริกา และสมุนที่ใกล้ชิตของเขา และการพังทลายของรัฐบาลราชอานาจักร์ลาว.ประเทศลาว มีชื่อย่อว่า สปป.ลาว หรือ สปปล มีพลเมืองประมาณ ๖ ล้าน ๔ แสนกว่าคน มีเนื้อที่ของประเทศทั้งหมด ๒๔๘.๐๐๐ ตารางกิโลแม็ต ประกอบด้วย ๖๘ ชนเผ่า ชนชาติลาว เป็นชนเผ่าที่มีพลเมืองหลายของประเทศ ภายใต้ชื่อชนเผ่าไต หรือไททั้งมวล นอกนั้นแม่นชนเผ่า ที่เป็นวงศาคณาญาติแห่งชาติของลาว.ปัจจุบันปะเทศ สปปล ปกครองประเทศ ด้วยระบอบประชาธิประไตยประชาชน ชึ่งมีประธานประเทศเป็นประมุขรัฐ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประมุขการบริหารประเทศ มีพรรคประชาชนประติวัติลาวเป็น เป็นพรรครัฐบาลบริหารประเทศ ภายใต้องกรใหญ่ ๓ องค์กรตามแบบอารยประเทศ คือ ๑. องค์กร บริหาร ได้แก่รัฐบาล สปปล มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานสภารัฐมนตรี.๒. องค์กร ตุลาการ มีศาลประชาชนสูงสุด มีประธานศาลสูงสุดเป็นประธาน.๓. องค์กร นิติบัญญัติ มีสภาประชาชน มีประธานสภาเป็นประธาน.ประเทศ สปป.ลาว มีนะโยบายการบริหารประเทศอย่างจะแจ้ง คือ สันติภาพ เอกราช ประชาธิประไตย เอกภาพ วรรฒนาฐาวร ภายใต้การนำอันถูกต้องของพรรคประชาชนประติวัติลาว ชูคันธงประติวัติชาติ ประชาธิประไตย โดยมีพรรคนำพา รัฐคุ้มครอง ประชาชนเป็นเจ้า ชึ่งมีรัฐธรรมนูญแห่ง สปป.ลาว เป็นกฏหมายหลักในการบริหารประเทศ.ประเทศ สปป. ลาว - ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาทางการ มีหลายสำเนียงเสียงพูด.- อักษรลาว เป็นอักษรทางรัฐการ- สัตว์เอกลักษณ์ ช้าง (ประเทศลาวล้านช้าง)- ดอกไม้ประจำชาติ ดอกจำปา (หมายถึงดินแดนแห่งคอกจำปา) และดอกคูณ (หมายถึงดินแดนแห่งพุทธศาสนา)- เพลงชาติ แม่นชาติลาว- ธงชาติ ธงกาวงเดือน- เพลงประจำชาติ เพลงโอ้.....ดวงจำปา- สัญญาลักษณ์ชาติ