04 January 2008

ຄົນລາວຄັ້ງອະດີຕ(คนลาวครั้งอดีต)


คนลาวครั้งอดีต
- ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คนลาวกำเนิดเกิดขึ้นมาในโลก ประมาณ ๕๐๐๐ ปี ก่อน พุทธสักราช บรรพบุรุษของชนชาติลาว ก็คือ ชนชาติอ้ายลาว และไตลาว คนลาวในปัจจุบันยังคงชื่อนี้ไว้อยู่ คือ ไทลาว และลาว.คนลาวเรียกชื่อตนเองว่า "ลาว" เรียกชื่อกุ่มชนของตนลาว "ไทลาว" ไทลาว มีหลายกุ่ม หลายพวก ชึ่งเรียวกว่าชนเผ่า ชนเผ่าเหล่านี้ รวมเป็นวงศาคณาญาติลาว และมีความภาคภุมิใจในความเป็นลาวของตน ชนเผ่าลาว นั้นได้ตั้งภุมิลำเนา ทั้งอยู่ใน และนอกประเทศ ภายใต้เรียกชื่อเผ่าตน ตามลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ ท้องถิ่น ลักษณ์พิเศษทางภาษา และการนุ่งถือ เช่น ไทลาว ไทดำ ไทแดง ไทยวน(โยน) ไทลื้อ ไทกลาง ภูไท ไทห้วย ไทน้ำ และอื่น ๆ อาจรวมไปถึงชนชาติไทในสยามเวียตนาม กัมพูเจีย พม่า จีน และอินเดียด้วย.
- คนเชื้อชาติลาว ที่ยังเรียกคนเิองว่าลาว และไทย(มิใช่ไทย) ที่อยู่นอกประเทศ สปป.ลาว ปัจจุบัน ได้แก่ ลาวในประเทศไทย ในภาคอีสานเหนือ อิสานใต้ ล้านนา เชียงตุง เชียงรุ่ง เวียดนาม กัมพูชา ในภาคกลางของไทยก็มีมาก

No comments:

Post a Comment