25 July 2011

ອັກສອນລາວຄົບຊຸດ

- ອັກສອນລາວ 27 ຕົວ ພ້ອມສະຫຼະ ແລະທຽບອັກສອນໂລມັນ ເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການຂຽນທຽບອັກສອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະເອກະພາບກັນ.
- ອັກສອນນີ້ ເປັນອັກສອນ 41 ຕົວ ພ້ອມທັງສະຫຼະ ພ້ອມທັງທຽບ ອັກສອນໂລມັນ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາທຽບອັກສອນເວລາເອົາອັກສອນໂລມັນ ໄປຂຽນນາມ ຫຼືຊື່ ນາມສະກຸນຂອງທ່ານ.
ກ. ອັກສອນ 5 ວັກ (ອັກສອນສອນເຕັມວັກ ວັກລະ 5 ໂຕ)
ຂ. ອັນນີ້ ເປັນອັກສອນເສດວັກ ຫຼຶອັກສອນວັກພິເສດນີ້ ເພິ່ນຈັດໄວ້ 9 ໂຕ.
ຄ. ນີ້ແມ່ນສະຫຼະເຄົ້າ ສະຫຼະເຄົ້າ ມີ 9 ໂຕ.
- ອັກສອນນີ້ ຫາກທ່ານໃດຂຽນຂຽນຟອນຕ໌ ແລ້ວສາມາດຂຽນໄດ້ໃນທຸກໂປແກມ ທ່ານສາມາດເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ສ້າງຂະຍາຍວົງການອັກສອນລາວ ອັກສອນເຫຼົ່ານີ້ ຫາກຈະຂຽນພາສາລາວໃຫ້ຄົບ ຜູ້ສ້າງຟອນຕ໌ຕ້ອງຕື່ມອັກສອນ ດ ບ ຝ ຟ ແລະ ສ(ບ) ເຂົ້າໄປໃຫ້ຄົບ (ຫາກເຮັດໄປແລ້ວ ຈະຂຽນໄດ້ທັງໃນອັກພາສາລາວ ແລະພາສາປາລີ) ແລະຄຳໃນພາສາອື່ນໃນພາສາລາວໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

No comments:

Post a Comment