29 July 2011

ທັມຄຳກອນ (ແຕ່ງໃຫ້ໂຄງການເມດຕາທັມ)

1. ໜ້າທ່ີສາມີ ແລະພັນລະຍາຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນ (2 ບາດ);
2. ໜ້າທ່ີພໍ່ແມ່ ແລະລູກຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນ (2​ ບາດ);
3. ໜ້າທ່ີຄູອາຈານ ແລະນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນ (2 ບາດ);
4. ໜ້າທ່ີໝູ່ເພື່ອນກັບໝູ່ເພື່ອຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນ (2 ບາດ);
5. ໜ້າທ່ີພຣະສົງ ແລະຊາວບ້ານຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນ (2 ບາດ).

No comments:

Post a Comment