19 March 2015

ອັກສອນລາວທີ່ປາກົດໃນສີລາຈາຣືກວັດວິຊຸນ

ອັກສອນລາວທີ່ປາກົດໃນສີລາຈາຣືກວັດວິຊຸນ(ຖອດທຽບໂດຍ ພອຈ.ເນືອງພິລັກ ໂຊຕິທອນ)
18 ມີນາ 2025
------==-----

- ໃນສີລາຈາຣືກ ວັດວິຊຸນ(ປັດຈຸບັນປະດິດສະຖານຢູ່ຫໍພິພິທະພັນພະຣາຊະວັງ) ອັກສອນທີ່ປາກົດ 97 ໂຕ ແບ່ງເປັນພະຍັນຊະນະ 64 ຮູບ ສະຫຼະ 29 ຮູບ ໂຕເລກ 4 ໂຕ, ອັກສອນທີ່ປາກົດມີ ກ, ຂ, ຄ, ງ, ຈ, ສ, ຍ, ຕ, ນ, ບ, ຜ, ພ, ຍ, ລ, ວ, ຫ, ອ, ຮ, ໜ, xຽ, xຼ, (ດ ເຟື້ອງ), xູ, ໄx, ໃx.
- ຮູບອັກສອນ ທີ່ປາກົດ ທັງ 97 ຮູບນັ້ນ ແບ່ງເປັນພະຍັນຊະນະ, ພະຍັນຊະນະເຟື້ອງ, ສະຫຼະ ແລະຕົວເລກ ເຊິ່ງແຍກໄດ້ເປັນດັ່ງນີ້
ຮູບອັກສອນ
* ພະຍັນຊະນະ
- ກ 5 ໂຕ.
- ຂ 2 ໂຕ.
- ຄ 1 ໂຕ.
- ງ 2 ໂຕ.
- ຈ 5 ໂຕ.
- ຍ 2 ໂຕ.
- ຕ 4 ໂຕ.
- ນ 11 ໂຕ.
- ບ 1 ໂຕ.
- ປ 1 ໂຕ.
- ຜ 1 ໂຕ.
- ພ 2 ໂຕ.
- ມ 1 ໂຕ.
- ຍ 2 ໂຕ.
- ຢ 1 ໂຕ.
- ວ 2 ໂຕ.
- ລ 2 ໂຕ.
- ຫ 2 ໂຕ.
- ອ 4 ໂຕ.
- ຮ 4 ໂຕ.(ອັກສອນ ຮ-ຣ ມີຮູບຄ້າຍກັນ)
- ຽ (ຍໍເຟື້ອ) 1 ໂຕ.
- xຼ(ລໍເຟື້ອງ) 1 ໂຕ.
- ດ ເຟື້ອງ 1 ໂຕ.
* ສະຫຼະ
- xາ 11 ໂຕ.
- xີ 2 ໂຕ.
- xູ 3 ໂຕ.
- ເx 3 ໂຕ.
- ແx 3 ໂຕ
- xັ 3 ໂຕ.
- ໄx 2 ໂຕ.
- ໃx 1 ໂຕ.
- ໂx 1 ໂຕ.
* ເລກ
- 2, 3, 4, 5(ໂຕເລກ 4 ໂຕ)
- ອັກສອນເຫຼົ່ານີ້ ມີຄວາມເໝືອນກັບ ອັກສອນລາວ ໃນສະໄໝ ຕໍ່ມາທີ່ປາກົດໃນສີລາຈາຣືກຫຼັກຕ່າງໆ ທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍກວ່າ, ຖືວ່າອັກສອນໃນຫຼັກສີລາ ຈາກຣືກຫຼັກນີ້ ເປັນຕົ້ນແບບຂອງ ອັກສອນລາວທັງໝົດ ອາດກ່າວໄດ້ວ່າເປັນຕົ້ນແບບຂອງອັກສອນ ສຸໂຂໄທ ທີ່ປາກົດໃນສີລາຈາຣືກສຸໂຂໄທ ຫຼັກທີ 1 ທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມອັກສອນຂຸນ ຣາມຄຳແຫງ ກໍເປັນໄດ້, ເຖິງວ່າອັກສອນຫຼາຍໂຕ ຂອງຂຸນຣາມຄຳ ແຫງຈະມີຄວາມຕ່າງຫຼາຍກໍຕາມ ແຕ່ກໍຖືວ່າເປັນອັກສອນຕະກູນດຽວກັນ, ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ການຜະສົມອັກສອນ ຫຼືອັກຂະຫຼະວິທີ ຂອງຂຸນຣາມຄຳແຫງ ຈະຕ່າງຈາກການຜະສົມອັກສອນລາວທັງປວງກໍຕາມ, ແຕ່ວ່າອັກສອນໃນສີລາຈາຣືກສຸໂຂໄທ ໃນໄລຍະຕໍ່ມາ ຄື ສະໄໝພະຍາລິໄທ ສະໄໝພະຍາເລີໄທ ກັບມີຄວາມເໝືຶອນກັບອັກສອນລາວໃນສີລາຈາຣືກ ວັດວິຊຸນ ທັງຮູບອັກສອນ ແລະການຜະສົມອັກສອນ(ອັກຂະຫຼະວິທີ)
- ອັກສອນລາວໃນສີລາຈຣືກວັດວິຊຸນ (ຫຼວງພະບາງ) ຕາມຫຼັກຖານຕົວເລກທີ່ປາກົດ ຄື ຈຸລສັງກຼາດ 532 (ກົງກັບ ຄສ. 1171) ປັດຈຸບັນ ປີ 2015, ລວມອາຍຸໄດ້ 844 ປີ, ມີອາຍຸເກົ່າແກ່ກວ່າອັກສອນຂຸນຣາມຄຳແຫງ ໃນສີລາຈາຣືກສຸໂຂໄທຫັຼກທີ 1 ນັ້ນ 113 ປີ.
 ອັກສອນລາວທີ່ປາກົດໃນສີລາຈາຣືກວັດວິຊຸນ

No comments:

Post a Comment