19 March 2015

ສົ້ມຕຳໝາກຫຸ່ງ

ສົ້ມຕຳໝາກຫຸ່ງ
----------
- ຕໍາ­ສົ້ມ ເປັນ­ອາ­ຫານ­ລາວປະ­ເພດ­ໜຶ່ງ ໃນອະ­ດີດ "ຕໍາ­ສົ້ມທຸກປະເພດ" ຖືກ­ຈັດໄວ້ໃນປະ­ເພດ­ ອາ­ຫານ­ກິນ­ຫຼິ້ນ ຫຼືອາ­ຫານ­ກິນໃນ­ຍາມວ່າງ ເພື່ອການ­ຊຸມແຊວ, ປັດ­ຈຸບັນຍ້ອນ­ຄວາມ­ນິຍົມຫຼາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້­­ສົ້ມຕຳໝາຫຸ່ງ ກາຍເປັນ ­ອາ­ຫານ­ຫຼັກໃນ­ບາງ­ຄອບ­ຄົວ ແລະ­ກາຍ ເປັນ­ອາ­ຫານປະ­ເພດ­ການຄ້າໄປ.
- ­ສົ້ມຕຳ­ໝາກ­ຫຸ່ງ ຖືກ­ຮຽກໃນ­ພາ­ສາ­ລາວນິຍົມ­ປັດ­ຈຸບັນ (ໂດຍສະ­ເພາະ­ໃນ­ວຽງ­ຈັນ) ວ່າ "ຕໍາ­ໝາກ­ຫຸ່ງ" ຄວາມ­ຈິງແລ້ວ "ຕໍາ­ໝາກ­ຫຸ່ງ" ທີ່­ນິຍົມ­ກັນແຕ່­ບູຮານເກົ່າແກ່­ມາແລ້ວວ່າ "­ສົ້ມ­ຕຳໝາກ­ຫຸ່ງ".
- ອາ­ຫານປະ­ເພດ­ນີ້ ມີສ່ວນປະ­ກອບ­ຫຼັກ ຄື ມີໝາກ­ຫຸ່ງ­ຂູດ, ຫຼືຊອຍ­ບາງໆ­ແລ້ວ, ໝາກ­ພິກ(ດິບ, ດິບໆ­ສຸກໆ­ ຫຼືແຫ້ງກະ­ໄດ້) ມີຫົວກະ­ທຽມ, ເກືອ, ນໍ້າ­ປາ ແລະ­ນໍ້າ­ປາແດກ (ໃນ­ພາກໃຕ້ເນື່ອງ­ຈາກ­ປາແດກໄດ້­ຈາກ­ປານໍ້າ­ຂອງເຂົາ­ຈະ­ໃຫ້­ປາແດກຕ່ອນ ຈະ­ເປັນ­ປາແດກ­ ປານ້ອຍ ຫຼືປາແດກ­ປາໃຫຍ່ ແຕ່ໃນ­ພາກໃຕ້­ ປາແດກ­ສໍາ­ລັບ­ຕໍາ­ສົ້ມຕ່າງໆ­ ຈະ­ເຮັດ­ຮອດ­ສາມ­ ປີຈຶ່ງເອົາມາ­ປຸງແຕ່ງ ອາ­ຫານ) ເຖິງຈະ­ມີເຄື່ອງ ປະ­ກອບເກືອບ­ຄົບ­ສົມ­ບູນ ດັ່ງ­ທີ່ກ່າວແລ້ວໃນ ເບື້ອງ­ຕົ້ນ ກໍຈະ­ເປັນ­ອາ­ຫານ­ທີ່­ສົມ­ບູນ ພ້ອມ­ທີ່ຈະ­ຮັບປະ­ທານບໍ່ໄດ້ ຫາກ­ຂາດ "ໝາກ­ສົ້ມ"(ໝາກ­ສົ້ມ­ທີ່­ນິຍົມ­ສຸດ­ທົ່ວໄປແມ່ນ ໝາກ­ນາວ ແຕ່ໃນ­ພາກໃຕ້­ມີໝາກກະ­ສັງ­ ກໍໃຊ້ໄດ້), ນອກຈາກນັ້ນ ຈະມີໝາກເລັ່ນ, ໝາກກອກ, ດ້ວຍເຫດ­ນີ້ເອງ ອາ­ຫານປະ­ເພດ­ນີ້ ຈຶ່ງ­ມີຊື່­ທີ່­ສົມ­ບູນວ່າ "ສົ້ມຕຳ­ໝາກ­ຫຸ່ງ".
- ສົ້ມຕຳໝາກຫຸ່ງ ເຖິງຈະເປັນອາຫານເກົ່າແກ່ ຂອງລາວກໍຕາມ, ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນອາຫານຫຼັກ ຈັດຢູ່ໃນອາຫານປະເພດກິນຫຼິ້ນ ແລະມີຂໍ້ຫ້າມ ຄື
1. ຫ້າມກິນຕຳສົ້ມໃນຕອນເຊົ້າ ອະນຸຍາດໃຫ້ກິນໃນຕອນບ່າຍ.
2. ຫ້າມເດັກນ້ອຍກິນ.
3. ຫ້າມຕຳສົ້ມກິນໃນຍາມກາງຄືນ.
4. ຫ້າມກິນຕຳສົ້ມໃນງານສົບ.
5. ຫ້າມເອົາສົ້ມຕຳໝາກຫຸ່ງ ຮ່ວມພາເຂົ້າ.
(ຂະລຳ)
- ສົ້ມຕຳໝາກຫຸ່ງ ຈຶ່ງນິຍົມກິນຫຼິ້ນ ໂດຍສະເພາະບ່າວສາວ ໃນສັງຄົມຊົນນະບົດ ຄືພວກເຂົາຈະນັດກັນ ມາເຮັດຕຳສົ້ມ ໝາກຫຸ່ງກິນ.
- ­ສົ້ມຕຳ­ໝາກ­ຫຸ່ງ ເດີມ­ນິຍົມ­ກິນໃນ­ຊຸມ­ຊົນ­ ຊາວລາວ ແລະ­ຊຸມ­ຊົນເຊື້ອສາຍ­ລາວເທົ່ານັ້ນ, ຕໍ່­ມາໂດ­ຍ­ອີງຕາມປະ­ຫວັດ­ສາດ, ຄົນລາວໄດ້­ ຖືກ­ອົບພະ­ຍົບ­ລົງໄປຢູ່­ພາກ­ກາງ­ຂອງໄທຍ໌ ແລະ­ຄົນເຊື້ອສາຍ­ລາວ ໄດ້­ກາຍ ເປັນ­ພົນເມືອງໄທຍ໌ເປັນ­ຊົນ­ກຸ່ມໃຫຍ່ ສະ­ນັ້ນ­ວັດທະ­ນະ­ທໍາ­ຕ່າງໆ­ ຂອງ­ລາວຕະ­ຫຼອດ­ທັງ­ວັດທະ­ນະ­ທໍາການ­ກິນ ຈຶ່ງ­ຖືກຂະ­ຫຍາຍ­ຕົວຈາກ­ຊຸມ­ຊົນ­ຊາວລາວອອກ­ສູ່­ສັງ ຄົມ­ຊາວໄທຍ໌­ກຸ່ມຕ່າງໆ­ ເຮັດໃຫ້ໃນ­ການຂະ­ຫຍາຍ­ຕົວຕອນ­ຕົ້ນໆ­ ອາ­ຫານ­ລາວເກືອບ­ທຸກປະ­ເພດ ລວມ­ທັງ­ຕໍາ­ສົ້ມ­ໝາກ­ຫຸ່ງພ້ອມ ໄດ້­ຖືກ­ຕໍ່ຕ້ານ ແລະ­ກ່າວຂວັນໃນ­ທາງ­ລົບວ່າ ອາ­ຫານ­ຊັ້ນ­ຕໍ່າ, ອາ­ຫານເໝັນ, ອາ­ຫານ­ບໍ່ສະ­ອາດ ແລະ­ອາ­ຫານ­ພວກ­ລາວໆ­ ໄປຕ່າງໆ­ນານາ, ຍຸກ­ຕົ້ນໆ­ຈົນ­ມາເຖິງ­ປີ ພ.ສ ໒໕໑໘ ອາ­ຫານ­ລາວປະ­ເພດຕ່າງໆ­ ຍັງ­ຖືກປະ­ຕິເສດ­ ຈາກ­ສັງ­ຄົມ­ບາງ­ສັງ­ຄົມໃນ­ຊຸມຊົນ­ຊາວກຸງ ແລະ­ພາກ­ກາງ­ບາງ­ຈັງ­ຫວັດ­ຮອບໆ ກທມ ຢູ່ ແຕ່ວ່າໃນຂະ­ນະ­ດຽວກັນ­ນັ້ນຫຼັງ­ຈາກ ສປປ.ລາວ ເຮົາໄດ້ປ່ຽນ­ການ­ປົກ­ຄອງ­ຈາກ ລະ­ບອບ­ຣາ­ຊາອານາ­ຈັກ­ມາເປັນ­ສາ­ທາ­ລະ­ນະ­ລັດ ປະ­ຊາ­ທິປະ­ໄຕ ປະ­ຊາ­ຊົນ­ລາວແລ້ວ, ແຮງ­ງານໄທຍ໌ ໂດຍສະ­ເພາະ­ແຮງ­ງານ ຄົນ­ລາວຝັ່ງ­ຂວາ(ອີສານ­ຂອງໄທຍ໌) ເມື່ອກ່ອນ­ນິຍົມ­ມາເຮັດ­ວຽກ ຫຼືຂາຍແຮງ­ງານ ­ທີ່ເມືອງ­ລາວ ກໍກັບເມືອປະ­ເທດໄທຍ໌ ແຮງ­ງານ ເຫຼົ່ານັ້ນ­ກໍກັບເຂົ້າໄປເຮັດ­ວຽກ­ຂາຍແຮງ­ງານ­ຢູ່­ບາງ­ກອກ ແລະ­ພາກ­ອື່ນໆ­ຂອງໄທຍ໌­ ເມື່ອແຮງງ­ງານໄປ(ແຮງ­ງານ ໝາຍເຖິງ­ຄົນ) ວັດທະ­ນະ­ທໍາອື່ນໆ­ກໍໄປດ້ວຍ ໂດຍສະ­ເພາະ­ອາ­ຫານເຊິ່ງເປັນ­ວັດທະ­ນະ­ທໍາ­ທີ່­ຕິດ­ພັນ­ກັບ­ວິຖີຊີວິດມະ­ ນຸດ­ກໍໄປດ້ວຍ, ອີກກະ­ແສໜຶ່ງ­ຄົນ­ລາວຈໍານວນ­ຫຼາຍ­ກໍໄດ້­ອົບພະ­ຍົບເຂົ້າ­ສູ່­ ພາກຕ່າງໆ­ຂອງໄທຍ໌­ ນັບແຕ່­ຕົ້ນປະ­ຫວັດ­ສາດ­ຈົນ­ຮອດ­ປັດ­ຈຸບັນ ກໍໄດ້ຂະ­ ຫຍາຍ­ວັດທະ­ນະ­ທໍາ­ສ່ວນ­ນີ້ໃຫ້­ຫົວເມືອງຕ່າງໆ­ຂອງໄທຍ, ມີວັດທະ­ນະ­ທໍາການ­ກິນ­ຂອງ­ລາວ ຫຼາຍຢ່າງ­ກໍໄດ້­ກົມ­ກືນ­ກາຍໄປເປັນ ວັດທະ­ນະ­ທໍາອາ­ຫານໄທຍ໌ ຍັງເຫຼືອແຕ່­ອາ­ຫານ­ບາງປະ­ເພດເຊັ່ນ ລາບ, ກ້ອຍ, ຊອຍ, ແຊ່, ແຈ່ວປາ ແລະ­ຕໍາ­ສົ້ມ­ໝາກ­ຫຸ່ງ ເພາະ­ອາ­ຫານປະ­ເພດ­ນີ້ເປັນ­ອາ­ຫານ­ຄູ່­ຄົວຄົນ­ລາວ ເນື່ອງ­ຈາກໃນອະ­ດີດ­ນັບແຕ່­ປິ ໑໗໗໙ ເປັນ­ຕົ້ນ­ມາ­ຄົນ­ລາວ ແລະ­ສຍາມ ຖືກປະ­ຕິເສດ­ຈາກ­ຄົນ­ຈີນ­ຢູ່ແລ້ວ ອາ­ຫານ­ຈຶ່ງ­ພອຍໄດ້­ຮັບ­ການປະ­ຕິເສດໄປດ້ວຍ ຈຶ່ງ­ຖືວ່າເປັນ­ຄວາມໂຊກ­ດີຂອງ­ອາ­ຫານ­ລາວ ປະ­ ເພດ­ນີ້ ບໍ່­ດັ່ງ­ນັ້ນ­ຄົງ­ຈັດເຂົ້າເປັນປະ­ເພດ­ ອາ­ຫານໄທຍ໌ໄປແລ້ວ, ຈາກປີ ພ.ສ ໒໕໑໘ ຈົນ­ມາເຖິງ­ປີ ພ.ສ ໒໕໓໕ ແຮງ­ງານ­ອີສານໄດ້­ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າ­ສູ່­ພາກກາງ ພາກໃຕ້­ຂອງໄທຍ໌ເປັນ­ຈໍານວນ­ຫຼວງ­ຫຼາຍ ການປະ­ກອບ­ອາ­ຊີບ­ຂາຍ­ອາ­ຫານ­ສໍາ­ລັບແຮງ­ງານ­ຄົນ­ອີສານ(ລາວຝັ່ງ ­ຂວາໃນເມືອງ­ກຸງ) ກໍໄດ້ເກີດ­ຂຶ້ນໃນ­ຕອກ ໃນ­ຊອຍ(ຮ່ອມ) ປານ­ດອກເຫັດເວົ້າໄດ້ວ່າ­ທຸກໆ­ຊອຍ ທີ່­ມີແຮງ­ງານ­ອີສານ­ຢູ່ ທໍາອິດ­ກໍແມ່ນ­ຂາຍ ໃຫ້ສະ­ເພາະ­ແຮງ­ງານ­ຄົນ­ອີສານ ສະ­ນັ້ນ­ອາ­ຫານປະ­ເພດ­ນີ້ ຈຶ່ງ­ຖືກ­ຂາຍໃນ­ລົດ­ລໍ້ ເຊິ່ງ­ພາ­ສາໄທຍວ່າ "ຊາເລັ່ງ", ເມື່ອມີການ­ຂາຍ­ຫຼາຍ ຂຶ້ນ­ກໍມີການ­ຊື້­ ຈາກ­ກຸ່ມ­ຄົນ­ນອກ­ຈາກ­ກຸ່ມ­ຄົນ­ອີສານ "ມີການກ່າວວ່າ ມີບາງ­ຄົນ­ທີ່ເປັນ­ຄົນ­ອີສານ ຫຼືຄົນໄທຍ໌­ທີ່­ມັກໃນ­ລົດ­ຊາດ­ຕໍາ­ສົ້ມ­ໝາກ­ຫຸ່ງເວົ້າ­ສະ­ເພາະ­ ເວົ້າ­ລວມ­ອາ­ຫານ­ລາວ ປະ­ເພດ­ລາບກ້ອຍເຖິງ­ຢາກ­ປານໃດ ກໍບໍ່ກ້າ­ຊື້­ກິນ ຄັນ ຢາກ­ກິນ­ກໍກິນແບບ ­ຫຼົບໆ­ຊ້ອນໆ­ ຫຼືເຮັດກິນໃນເຮືຶອນ ແລະຊຸມຊົນ) ແຕ່­ມາ­ຮອດ­ປີ ພສ ໒໕໓໕ ຫຼັງ­ຈາກ­ພຶດສະ­ພາ­ ທະ­ມິນແລ້ວ ອາ­ຫານ­ພວກ­ນີ້ ໄດ້­ຖືກ­ຍອມ ຮັບໃນ­ຄົນເຊື້ອສາຍ­ລາວໄທຍ໌ ທີ່­ຢູ່ໃນ­ສັງ­ຄົມ­ຊັ້ນ­ສູງ­ຂອງໄທຍ໌ຫຼາຍ­ຂຶ້ນ ເຖິງປານນັ້ນ ກໍຍັງມີການແຍກກັນຢ່າງເປັນຮູປະທຳຢູ່ ຈຶ່ງ­ມີການ­ຂາຍ­ອາ­ຫານປະ­ເພດ­ນີ້ ຢູ່ໃນຮ້ານ­ອາ­ ຫານໃຫຍ່ໆ­ ປະ­ເພດ ຈໍາເພາະ­ ຄື ຮ້ານ­ອາ­ຫານ­ອີສານ ຫຼືຮ້ານ­ອາ­ຫານ­ຕາເວັນ ­ອອກສ່ຽງເໜືອ ຫຼືບາງຮ້ານໃຊ້ວ່າອາ­ຫານ­ລາວ ເຊິ່ງ­ມີເຈົ້າ­ຂອງເປັນ­ຄົນ­ອີສານເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ໃນ­ລຽບສະ­ຖານີລົດໄຟ, ສະ­ຖານີລົດໂດຍ­ສານ ແລະ­ໃນສ່ວນຈະ­ຕຸຈັກ ແລະ­ທີ່­ອື່ນໆ­ໃນ­ຊຸມ­ຊົນ­ທີ່­ມີຊາວອີສານ­ທຸກ­ຊົນ­ຊັ້ນ­ສາມາດ­ຊື້­ກິນໄດ້ ແລະ­ສາມາດ­ພົບປະ­ສັງ ­ສັນ­ກັນເປັນ­ກຸ່ມກ້ອນ ປັດຈຸບັນນັບແຕ່ປີ ພ.ສ ໒໕໔໐ ເປັນຕົ້ນມາອາຫານລາວ ຖືວ່າເປັນຍອດນິຍົມ ໃນໄທຍ໌ ຕຳສົ້ມໝາກຮຸ່ງ ໄດ້ກ້າວຈາກຊອຍ ຂຶ້ນສູ່ພັດຕາຄານ ແລະໂຮງແຮມ ຫຼືຕັ້ງເປັນພັດຕາຄານໂດຍສະເພາະ ເຊັ່ນຮ້ານອາຫານສົ້ມຕຳຫຼວງ ຖະໜົນເທພາລັກ ຮ້ານອາຫານນີ້ ນອກຈາກຕຳສົ້ມທົ່ວໄປແລ້ວຍັງມີ ສູດສະເພາະປະຈຳຮ້ານຂອງເຂົາອີກ.
- ອີກ­ທາງ­ໜຶ່ງ ເມື່ອສົງ­ຄາມ­ອິນ­ດູຈີນ­ສິ້ນ­ສຸດ­ລົງ ຄົນ­ອີສານ­ບາງ­ຄົນໄດ້­ມີໂອກາດ­ກັບໄປຍັງປະ­ເທດ­ອາເມ­ກາ ແລະ­ປະ­ເທດ­ຢູ່ໂຣບ­ອື່ນໆ­ ກໍໄດ້ໄປ ຂາຍ­ອາ­ຫານປະ­ເພດ­ນີ້ ຢູ່ຕ່າງປະ­ເທດ ອາ­ຫານ­ລາວກໍໄດ້ກ້າວເຂົ້າ­ສູ່ເວທີສາກົນ ອັນ­ໜຶ່ງ­ຄົນ­ລາວທີ່ໄດ້­ອົບພະ­ຍົບໄປຍັງປະ­ເທດ ທີສາມ­ກໍໄດ້ຂະ­ຫຍາຍ­ຕົວຂຶ້ນ ອາ­ຫານ­ລາວກໍເປັນ­ທີ່ນິ­ຍົມ­ຂອງ­ຊາວຕ່າງປະ­ເທດ ຫາກເຈົ້າ­ຂອງເປັນ­ຄົນ­ລາວ ອາ­ຫານເຫຼົ່ານີ້­ກໍ ຖືກ­ຮຽກວ່າ "ອາ­ຫານ­ລາວ" ຫາກຮ້ານ­ອານັ້ນເປັນ­ຂອງ­ຄົນໄທຍ໌ ກໍຖືກ­ຮຽກວ່າ ''ອາ­ຫານໄທຍ໌'' ຊາວຕ່າງປະ­ເທດ­ຮູ້­ຈັກ­ອາ­ຫານ ໄທຍ໌­ຫຼາຍ­ກວ່າອາ­ຫານ­ລາວ ໂດຍສະ­ເພາະ­ຕໍາ­ສົ້ມ­ໝາກ­ຫຸ່ງ­ນັ້ນ ໃນຕ່າງປະ­ເທດ ຮູ້­ຈັກວ່າເປັນ­ອາ­ຫານໄທຍ໌ ທາງໄທຍ໌ເອງ ກໍຈັດເຂົ້າໃນປະ­ເພດ­ ອາ­ຫານໄທຍ໌ ແຕ່­ກົງ­ກັນຂ້າມເມື່ອຢູ່ເມືອງໄທຍ໌ ­ສົ້ມຕຳ­ໝາກ­ຫຸ່ງເຂົາ­ຈະຮຽກວ່າ "ອາ­ຫານ­ລາວ".
- ປັດຈຸບັນ ສົ້ມຕຳໝາກຫຸ່ງ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ທັງຊາວລາວ ໄທຍ໌ ຂະເໝນ ແລະທົ່ວໂລກ ຖືເປັນອາຫານປະເພດສາກົນນິຍົມ.
- ເມື່ອກ່ອນ ສົ້ມຕຳໝາກຫຸ່ງ ທີ່ເມືອງລາວ ແຕ່ປີ 1980 ຄືນໄປປານໃດ ເຖິງມີກໍເລັກນ້ອຍ ບໍ່ໄດ້ຕຳຂາຍເໝືອນໃນປັດຈຸບັນນີ້, ແຕ່ຍ້ອນມີການນິຍົມກິນຫຼາຍຈຶ່ງມີຂາຍກັນທົ່ວໄປ, ແຕ່ມີການແປຮູບສົ້ມຕຳໝາກຫຸ່ງໄປຫຼາຍແບບອີກ ເຊັ່ນຕຳໝີ່, ຕຳລວມມິດ, ຕຳຊົ້ວ, ຕຳມົ້ວ ແລະອື່ນໆພັດທະນາການຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.


No comments:

Post a Comment