19 March 2015

ຂຸນບູຣົມຣາຊາທິຣາຊ ຂີ່ຊ້າງງ່າງ້ຽວ ງາມຂອດ ລົງມາຈາກເມືອງແຖນ

 13/03/15

- ເຈົ້າຜູ້ເປັນຜົວນັ້ນໃຊ້ຊື່ວ່າ ຂຸນບູຣົມຣາຊາທິຣາດ ລູກແຖນຄື່ນຟ້າຄື່ນ ຄືລູກອິນທາເຈົ້າຟ້າແລ ໃຫ້ເປັນຜົວນາງຍົມຜະລາ ນາງເອັດແຄ້ງ

- ລູກແຖນຄົມຜູ້ໜຶ່ງໃຊ້ຊື່ວ່ານາງຍົມມະຜາລາ ໃຫ້ເປັນເທວີກໍ້າຂວາແລ.

- ລູກແຖນຊັ່ງໃຊ້ຊື່ວ່ານາເອັດແຄ້ງ ໃຫ້ເປັນເທວີກໍ້າຊ້າຍ

- ນີ້ຊື່ຂຸນສານ ຂີ່ທ້າຍຊ້າງ ຖືປັດວີໄກວແກວ່ງແລ

(ຂຸນບູຣົມຣາຊາທິຣາດລົງມາຈາກເມືອງຟ້າເມືອງແຖນ ມາສ້າງເມືອງລຸ່ມທີ່ນານ້ອຍອ້ອຍໝູ ພ້ອມຊາຍາສອງພະນາງ ຊື່ນາງຍົມມະຜາລາ ແລະນາງເອັດແຄ້ງ ພ້ອມດ້ວຍບໍຣິວານຂອງຕົນ ທີ່ຍ່າງໄປກ່ອນໜ້າ ຄື
ອອກເດີນທາງໄປກ່ອນໜ້າຊ້າງຂຸນບູຣົມຣາຊາທິຣາຊເຈົ້າມີ ຄື:

1. ຂຸນທັມມະຣາຊ
2. ຂຸນມະໂນສາດ
3. ປ่ູເຍີ ຖືຂວານ
4. ຍ່າເຍີ ຖືຂວານ
5. ປູ່ງ້າມ ຖືຂວານ
6. ຍ່າງ້າມ ຖືຂວານ
7. ປູ່ເຖົ້າໄຫຼ້ ຖືພ້າ
8. ແມ່ມອນ ຖືຈົກ

- ທັງສາມພະອົງຂີ່ຊ້າງງາກ້ຽວງາຂອດ ເປັນເປັນລູກຊ້າງເອຣາວັນ ຊ້າງຊົງຂອງພະຍາອິນ)

- ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດ ຊື່ຕຳແໜ່ງທາງຝ່າຍປົກຄອງສະໄໝນັ້ນ ຈະບໍ່ມີຊື່ຕຳແໜ່ງອື່ນ ມີແຕ່ຂຸນໆ ເຊັ່ນຂຸນທຳມະຣາດ, ຂຸນມະໂນສາດ ແລະຂຸນສານ ມີແຕ່ຂຸນບູຣົມ ເຊິ່ງເປັນກະສັດເທົ່ານັ້ນທີ່ມີນາມເສີມວ່າ ຂຸນບູຣົມຣາຊາທິຣາດ, ສ່ວນຄຳວ່າປູ່, ຍ່າ ແລະແມ່ນີ້ ເປັນຊື່ຕຳແໜ່ງບໍ ?

No comments:

Post a Comment