19 March 2015

ລັກສະນະພິເສດອັກສອນລາວ

ລັກສະນະພິເສດອັກສອນລາວ
ພອຈ.ເນືອງພິລັກ ໂຊຕິທອນ
20/4/2008(ສົ່ງລົງເວບໃບລານ ແລະເວບພັນລາວ ປີ 2009)
------===-=--
ອັກ­ສອນ­ລາວ ເປັນ­ອັກ­ສອນ­ທີ່­ຄຽງ­ຄູ່­ຊາດ­ລາວມາ­ພ້ອມໆ­ກັບ­ການ­ກໍາເນີດ­ພາ­ສາ­ລາວ ນອກ­ຈາກນັ້ນອັກ ­ສອນ­ລາວ ກໍເໝືອນກັບ­ອັກ­ສອນ­ຂອງ­ນານາອາ­ລະ­ຍະ­ປະ­ເທດ ແຕ່­ພິເສດໄປກວ່າອັກສອນ­ຂອງ­ຊາດອື່ນ­ນັ້ນ ຄືວ່າອັກ­ສອນ­ລາວເປັນ­ທັງ­ສັນ­ຍາ­ລັກ ແລະ­ເອກ­ລັກ­ຂອງ­ລາວ ອັນ­ນີ້ເຮົາ­ສາມາດສູດ­ຄວາມ­ຖືກ ຕ້ອງ­ນັ້ນ ໄດ້­ດັ່ງ­ນີ້:
ອັກ­ສອນ­ລາວ ເກີດ­ມາ­ພ້ອມ­ກັບ­ຊາດ­ລາວນັ້ນ ເຮົາ­ສາມາດ­ພິສູດໄດ້­ຫຼາຍແບບ ຄືວ່າສຽງເວົ້າ ຫຼື ຄໍາເວົ້າ ­ທຸກ­ຄໍາໃນ­ພາ­ສາ­ລາວ ເຊິ່ງເຮົາ­ຮຽກວ່າ­ພາ­ສາເວົ້ານັ້ນ (ວັດຈະ­ນະ­ພາ­ສາ) ຍ່ອມ­ກົງ­ກັບ­ພາ­ສາ­ຂຽນ ທຸກໆ­ຄໍາ ເວົ້າ ເຊັ່ນ:
໑. ກອງ : ຄື ໂຕ “ກ” ສະ­ຫຼະ­ “ ×ອງ” ຍ່ອມອ່ານວ່າ “ກອງ”.
໒. ສາມ: ຄື ໂຕ “ສ” ສະ­ຫຼະ­ “×າມ” ຍ່ອມອ່ານວ່າ “ສາມ”.
ຄຸນ­ລັກສະ­ນະ­ເຊັ່ນ­ນີ້ ພາ­ສາ­ຂຽນ ແລະ­ພາ­ສາເວົ້າ­ຂອງ­ຊາດ­ອື່ນສະ­ເໝີເໝືອນ­ຍາກ ເວັ້ນໄວ້ແຕ່ພາ­ສາ ແລະ­ອັກ­ສອນໄທຍ໌­ ເຊິ່ງເຮົາກໍຮູ້ໄດ້ແລ້ວວ່າຊົນ­ຊາດໄທຍ໌­ນັ້ນ ເປັນ­ຊົນ­ຊາດສ່ວນ­ໜຶ່ງ­ຂອງ­ຊົນ­ຊາດ ອ້າຍ­ລາວ ແລະປະຊາຊົນຊາວລ້ານຊ້າງ ກໍຖືກຢຶດ ແລະກວດຕ້ອນລົງໄປສຍາມຢ່າງຫຼາຍ ຫຼັງ ຄ.ສ ໑໘ັ້໒໙ ວັດທະ­ນະ­ທຳທາງ­ພາ­ສາໄທຍ໌­ ຍ່ອມ­ມີຄວາມຄ້າຍ­ຄຽງ­ກັນເປັນ­ທຳມະ­ດາ ນອກ­ຈາກ­ອັກສອນ ແລະ­ພາ­ສາໄທຍ໌­ແລ້ວ ຄຸນນະ­ລັກສະ­ນະ­ເຊັ່ນ­ນີ້ ຫາຍາກເລີຍ ໃນ­ຊາດ­ອື່ນ.
- ກ່ຽວກັບເລື່ອງ­ດຽວກັນ­ນີ້ ຍັງ­ມີຂໍ້­ພິສຸດ­ທາງ­ ກາຍະ­ພາບ­ອີກ­ຫຼາຍຢ່າງ­ດີບົ່ງ­ບອກວ່າ ອັກ­ສອນ­ລາວ ເກີດພ້ອມກັບ­ຊາດ­ລາວ ເຊັ່ນ, ອັກ­ສອນ­ລາວນັ້ນ ມີຮູບ­ລັກສະ­ນະ­ເໝືອນ­ກັບ ຮ່າງ­ກາຍ­ຂອງ­ຄົນ ແລະ­ສັດ ເກືອບ­ທຸກໆ­ຢ່າງ ຄື ມີຫົວ, ມີລໍາ­ຕົວ ແລະ­ຫາງ ອັນ­ນີ້­ອັກ­ສອນ­ອື່ນຍ່ອມ­ຫາຍາກ ເຮົາເຫັນ­ອັກ­ສອນ­ລາວ ເກືອບ­ທຸກ­ຕົວ ບໍ່ເວັ້ນແມ່ນກະ­ທັງສະ­ຫຼະ­ກໍມີຫົວ, ລໍາ­ຕົວ ແລະ­ຫາງ­ທຸກໆ­ຕົວ
ຄຸນນະ­ລັກສະ­ນະ­ເຊັ່ນ­ນີ້ ຍ່ອມສະ­ແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັກ­ສອນ­ລາວໄດ້­ສໍາ­ພັນ­ກັບ­ຊີວິດ ມະ­ນຸດ ແລະ­ເປັນໄປ ຕາມ­ພື້ນ­ທາງ­ວັດທະ­ນະ­ທຳ ຂະ­ໜົບ­ທໍານຽມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ­ຄວາມເຊື່ອ­ຂອງ­ຄົນ­ ລາວຍຸກແຮກໆ­ ດ້ວຍເຫດ­ນີ້ ຈຶ່ງເປັນ­ທີ່­ສົງໄສ ແລະ­ສ້າງ­ຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ແລ້ວວ່າ ອັກ­ສອນ­ລາວ ມີການ­ສຶກ­ສາວ່າ ມາ­ຈາກ ­ອັກ­ສອນພຣາມ­ໝີ ເທວະ­ນາ­ຄິນ ແລະ­ມາ­ທາງ­ສາ­ສະໜານັ້ນ ເໝືອນກັບອັກສອນຊາດອື່ນ ອາດ­ບໍ່­ມີການກ່ຽວຂ້ອງ­ກັນ ເນື່ອງ ຈາກ­ອັກ­ສອນພຣາມ­ໝີ ເທວະ­ນາ­ຄິນ ຈົນ­ມາ­ຮອດ­ອັກ­ສອນ­ຂອມສະ­ໄໝຕ່າງໆ­ ຈົນໄປຮອດ­ອັກ­ສອນ­ອີນເດັຍ ນັ້ນ ບໍ່­ມີລັກສະ­ນະ­ພິເສດ ເໝືອນ­ກັບ­ອັກ­ສອນ­ລາວເລີຍ ມັນເປັນໄປໄດ້­ຢາກ ທີ່ເຮົາເຫັນວ່າອັກ­ສອນ­ປັນລະ­ ວະ­ທີ່­ທາງ­ນັກ­ອັກ­ສອນ­ສາດວ່າ ເປັນແມ່ແບ­ບ­ອັກ­ສອນ­ຂອມ ລາວ ໄທຍ໌­ ພະ­ມ້າ ແລະ­ປະ­ເທດຕ່າງໆ­ໃນ­ອາ­ຊີ ນີ້ ເນື່ອງ­ຈາກ­ອັກ­ສອນ­ປັນລະ­ວະ­ສະ­ໄໝຕ່າງໆ­ທີ່­ປາກົດ­ຕົວໃນ­ລາວປາກົດວ່າ “ມີອັກ­ສອນ­ຫຼາຍໂຕ ບໍ່­ມີຫົວ, ສ່ວນໃຫຍ່­ມີແຕ່­ລໍາ­ຕົວ ແລະ­ຫາງ ອັນ­ນັ້ນ­ມັນເປັນ­ສິ່ງ­ທີ່­ສາມາດ­ມອງເຫັນວ່າ ອັກ­ສອນ­ລາວສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ໄດ້ແບບຢ່າງ­ ມາ­ຈາກ­ອັກ­ສອນເຫຼົ່ານີ້.
- ຍິ່ງໄປກວ່ານີ້ ອັກສອນລາວນັ້ນ ໄດ່ຜະສົມກັນ ເປັນຄຳ ເປັນປະໂຫຍກ ທັງ 4 ທິດ ຍັງບໍ່ແລ້ວທໍ່ນັ້ນ ທິດເບື້ອງເທິງຍັງຊ້ອນກັນອີກ ແຕ່ອັກສອນ ຂຸນຣາມຄຳແຫງ ທີ່ນັກອັກສອນສາດວ່າ ລາວໄດ້ແບບຢ່າງມາຈາກນັ້ນ ຍັງບໍ່ເໝືອນອັກສອນລາວເລີຍ

No comments:

Post a Comment