19 March 2015

ຂະບວນຂຸນບູຣົມຣາຊາທິຣາດເຈົ້າລົງມາຈາກເມືອງແຖນ

-ຂະບວນຂຸນບູຣົມຣາຊາທິຣາດເຈົ້າລົງມາຈາກເມືອງແຖນ ມາຍັງເມືອງມະນຸດທີ່ນານ້ອຍອ້ອຍໝູ ອອກເດີນທາງໄປກ່ອນໜ້າຊ້າງຂຸນບູຣົມຣາຊາທິຣາຊເຈົ້າມີ ຄື:

1. ຂຸນທັມມະຣາຊ
2. ຂຸນມະໂນສາດ
3. ປ่ູເຍີ ຖືຂວານ
4. ຍ່າເຍີ ຖືຂວານ
5. ປູ່ງ້າມ ຖືຂວານ
6. ຍ່າງ້າມ ຖືຂວານ
7. ປູ່ເຖົ້າໄຫຼ້ ຖືພ້າ
8. ແມ່ມອນ ຖືຈົກ

- ໝາຍເຫດ: ໃນພາບນັ້ນໃຫ້ປ່ຽນຂຸນມະໂນມາດ ເປັນຂຸນມະໂນສາດ.

No comments:

Post a Comment