19 March 2015

"ບໍ່ ແລະມິ" ໃນສີລາຈາລືກ ສຸໂຂໄທ ຫຼັກທີ 1

"ບໍ່ ແລະມິ" ໃນສີລາຈາລືກ ສຸໂຂໄທ ຫຼັກທີ 1
17/03/2015
-=====-
- ບໍ່ ເປັນຄຳປະຕິເສດໃນພາສາລາວ ແລະພາສາ ໄທລາວເຜົ່າຕ່າງໆ, ເຊິ່ງເປັນຊາດພັນໄທລາວ ທີ່ມີ ການກະແຈກກະຈາຍໄປຕັ້ງ ຖິ່ນຖານຢູ່ພູມີພາກຕ່າງໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
- ເຮົາພົບຄຳວ່າ "ບໍ່" ອັນເປັນຄຳປະຕິເສດໃນ ພາສາລາວ ທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນສີລາຈາຣືກ ສຸໂຂໄທຫຼັກທີ 1 ສະໄໝຂຸນຣາມຄຳແຫງ ທັງ 4 ດ້ານ ເຊິ່ງອາດກ່າວໄດ້ວ່າເປັນຄຳທີ່ໃຊ້ຫຼາຍ ທີ່ສຸດຄຳໜຶ່ງໃນສີລາຈາຣືກນີ້ ຄື:
1. ກູບໍ່ໜີ.
2. ເຈົ້າເມືອງບໍ່ເອົາຈກອບ.
3. ດ້ວຍບໍ່ເຂົ້າຜູ້ລັກ ມັກຜູ້ຊ່ອນ, ເຫັນເຂົ້າທ່ານບໍ່ໃຄຣ່ພີນ ເຫັນສິນທ່ານບໍ່ໃຄຣ່ເດືອດ.
4. ບໍ່ມີປົວ ບໍ່ມີນາງ ບໍ່ມີເງຶອນ ບໍ່ມີທອງ.
5. ບໍ່ຂ້າ ບໍ່ຕີ.
6. ຂຸນບໍ່ໄຮ້.
7. ພິໄຫວ້ບໍ່ດີ ພລີບໍ່ຖືກ ຜີໃນເຂົາອັ້ນ ບໍ່ຄຸ້ມ ບໍ່ເກງ.
8. ເມື່ອກ່ອນລາຍສືໄທບໍ່ມີ.
- ໃນ ສີລາຈາຣືກນີ້ ພົບການຄຳວ່າ "ບໍ່" 17 ຄັ້ງ, ບໍ່ພົບຄຳວ່າ "ໄມ່" ເຊິ່ງເປັນຄຳປະຕິເສດໃນ ພາສາໄທຍ໌ປັດຈຸບັນແມ່ນແຕ່ຄຳດຽວ, ນອກຈາກຄຳວ່າບໍ່ແລ້ວຍັງພົບຄຳວ່າ "ມິ" ເຊິ່ງເປັນຄຳປະຕິເສດໃນພາສາໄທລາວ ກຸ່ມຕ່າງໆ ທີ່ໃຊ້ໃນເມືອງລາວ ຄື "ມິໄດ້" ເຊິ່ງພາສາທາງການລາວເລີກໃຊ້ ແຕ່ໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນຍັງໃຊ້ຢູ່.
- ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍ່ເປັນຄຳໃນພາສາລາວ ທີ່ຄົນໄທລາວທຸກກຸ່ມ ທີ່ຢູ່ໃນ ແລະນອກປະເທດ ໃຊ້ແຕ່ອະດີດຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ສະນັ້ນຄຳວ່າບໍ່ ຈຶ່ງເປັນຄຳເວົ້າໃນພາສາລາວຕັ້ງແຕ່ບູຮານ.
- ເມື່ອຊາວສຸໂຂໄທ ໃຊ້ຄຳວ່າບໍ່ເໝືອນລາວ ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວສຸໂຂໄທ ຄືໄທລາວ ກຸ່ມໜຶ່ງ.

No comments:

Post a Comment