17 September 2011

ລ້ານຊ້າງແລະລ້ານນາ ມີຄວາມກ່ຽວພັນຢ່າງໃດ ?

- ຖາມ : ລ້ານຊ້າງແລະລ້ານນາ ມີຄວາມກ່ຽວພັນຢ່າງໃດ ?
- ຕອບ: ຄົນລາວບູຮານໄດ້ ບໍຮູ້ໄດ້ເຄັດລັບ ຫຼືຫຼັກການຕັ້ງເມືອງ ຫຼືນພຄອນມາຈາກໃສ ແຕ່ການຕັ້ງເມືອງ ຂອງຄົນລາວມັກຈະຕັ້ງເມືອງຄູ່ແຝດສະເໝີ.
໑. ຄົນລາວຕັ້ງນະຕອນລຸງ ຄູ່ກັບນະຄອນປາ.
໒. ຕັ້ງນະຄອນເພງາຍ ຄູ່ກັບນະຄອນງາຍລາວ (ອານາຈັກໜອງແສ)
໓. ຕັ້ງນະຄອນຊຽງຮຸ່ງ ຄູ່ກັບນະຄອນຊຽງຕຸງ
໔. ຕັ້ງນະຄອນລ້ານຊ້າງ ຄູ່ກັບນະຄອນລ້ານນາ.
- ສົງໄສໄດ້ອິດທີພົນ ການຕັ້ງນະຄອນມາຈາກສະໄໝກ່ອນພຸດທະການ ຄື ການຕັ້ງນະຄອນກະບິນລະພັດ ຄູ່ກັບນະຄອນເທວະທະຫະ.
- ການຕັ້ງນະຄອນແບບນີ້ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັນທາງສາຍເລືອດ ວັດຖຸປະສົງຄົງຈະຄົງຄວາມເປັນເຊື້ອກະສັດຂອງຕົນ ໄວ້, ຄືເຊື້ອພະວົງຂອງທັງສອງເມືອງຈະຕ້ອງໄດ້ແຕ່ງງານກັນ ໃນລະດັບເຊື້ອແຖວນແນວພັນ ບໍ່ໃຫ້ສາຍເລືອດກະ ສັດ ຕ້ອງປ່ຽນແປງ.

No comments:

Post a Comment