04 September 2011

ອັກສອນລາວຂຽນໃສ່ໃບລານ- ຕຳນານດອຍເຕົ້າ ເປັນວັນນະກັມລາວ ທາງພາກເໜືອ ທີ່ຖືກຈານດ້ວຍອັກສອນລາວແທ້ແທ້ໆ ຕຳນານດອຍເຕົ້າ ເປັນສົມບັດຂອງພຣະຣາຊະວັງຫຼວງພຣະບາງ.
- ໃນທີ່ນີ້ ຢາກໃຫ້ເຫັນວ່າອັກສອນລາວໃນສະບັບການຈານໃນໃບລານນັ້ນ ມີຮູບແບບການຈານທີ່ຄົບສົມບູນ ຢາກໃຫ້ເບິ່ງທີ່ທີ່ການຂຽນ ແລະການວາງຮູບອັກສອນ ທັງຮູບອັກສອນດ້ວຍ.

No comments:

Post a Comment