04 September 2011

ມໍຣະດົກອີສານ ພາສາລາວນຸ່ງເຄື່ອງຊົງໄທຍ໌

ພາສາລາວ ໝາຍເຖິງຄວາມເວົ້າຂອງຄົນລາວທີ່ເວົ້າກັນເປັນພາສາຂອງຊົນຊາດລາວທັງມວນ, ພາສາລາວເປັນພາສາ ສື່ສານລະຫວ່າງພາສາລາວດ້ວຍກັນເອງ ພາສາລາວຈະຄົງຕົວຢູ່ໄດ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງບໍ່ແປຜັນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ ດ້ວຍສື່ ສື່ທີ່ບັກທຶກພາລາວໄດ້ດີ ແລະຄົບຖ້ວນຕາມຮູບຕາມສຽງລາວແທ້ຕ້ອງແມ່ນອັກສອນສອນລາວ.

ພາສາລາວ ນອກຈາກຂຽນດ້ວຍອັກສອນລາວແລ້ວ ອັກສອນໄທຍກໍສາມາດບັນທຶກໄດ້ແຕ່ກໍບໍ່ເໝືອນອັກສອນລາວ ບັນທຶກພາສາລາວໝົດທຸກຄຳໄດ້ເຊັ່ນ ບໍ່ໄດ້, ຊ່າງ,

No comments:

Post a Comment