09 August 2011

ມາດຕາຖານເງິນຕາ( The Monetary Standard)

ມາດຕາຖານເງິນຕາ( The Monetary Standard)
- ເປັນເຄື່ອງມື ຫຼືແນວທາງໜຶ່ງສໍາລັບການຄວບຄຸມປະຣິມານເງິນ, ປະກອບດ້ວຍຫຼັກ ເກນ ຣະບຽບຂໍ້ບັງຄັບ ແລະຂໍ້ປະຕິບັດຕ່າງໆ ໃນການອອກເງິນຕາ ເພື່ອຮັກສາຂອງ ຄ່າເງິນ.
- ໂດຍຫຼັການທຸກປະເທດໃນໂລກ(ລວມທັງລາວເຮົາດ້ວຍ) ພະຍາຍາມຮັກສາຄ່າເງິນ ຂອງປະເທດຕົນໃຫມີຄ່າຄົງທີ່ ເມື່ອທຽບກັບສິນຄ້າ ຫຼືສິ່ງຂອງບາງຊະນິດ ເຊິ່ງປະ ເທດນັ້ນໆ ອາດເລືອກສິນຄ້າໃດໆກໍໄດ້ ເພື່ອປຽບທຽບກັບຄ່າເງິນຂອງຕົນ ເຊັ່ນ ອາດເປັນຢາສູບ,ຝ້າຍ ຫຼືໂລຫະຊະນິດໃດຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ໃຊ້ກັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄື ໂລຫະ ເງິນ, ທອງຄໍາ, ຫຼືໂລຫະມີຄ່າອື່ນໆ.
- ໃນການຮັກສາຄ່າຂອງໜ່ວຍເງິນຂອງປະເທດໃດໜຶ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ການເງິນຂອງ ປະເທດນັ້ນຈະຕ້ອງ
ກຳນົດຄວາມສັມພັນສຳພັນກັບປະຣິມານຣະຫວ່າງໜ່ວຍເງິນຂອງປະເທດ ນັ້ນກັບສິນຄ້າຊະນິດນັ້ນໆ.
- ພ້ອມທີ່ຈະຮັບຊື້ສິນຄ້າຊະນິດນັ້ນທັງໝົດເມື່ອມີການສະເໜີຂາຍໃນຣາຄາທີ່ກຳນົດໃຫ້.
- ພ້ອມທີ່ຈະຂາຍສິນຄ້າຊະນິດນັ້ນທັງໝົດເມື່ອມີຜູ້ຕ້ອງການຊື້ໃນຣາຄາທີ່ກຳນົດໃຫ້.

ກ. ມາດຕາຖານໂລຫະຄູ່ (Bimetallic Standard)
- ມາດຕາຖານທີ່ໃຊ້ທັງໂລຫະທອງຄຳແລະເງິນເປັນເຄື່ອງໜຸນຫຼັງເງິນທີ່ໃຊ້ໃນປະເທດໃດປະເທດໜຶ່ງ(The Coinage Act) ຄ.ສ 1792 ຂອງສະຫະຣັດອາເມຣິກາ
US$1 = ທອງຄຳບໍຣິສຸດ 24.75 ເກຣນສ໌
US$1 = ເງິນບໍຣິສຸດ 371.25 ເກຣນສ໌

ຂ. ມາດຕາຖານທອງຄຳ ຄ.ສ 1875-1914
- ເປັນຣະບົບອັດຕາແລກປ່ຽນຄົງທີ່ ມີ 2 ປະເພດ ຄື:
1. ມາຕາຖານຫຼຽນທອງຄຳ ( Gold Specie Standard) : ຣາຄາຫຼຽນ ໜ້າຫຼຽນກັບມູນຄ່າໂລຫະທີ່ໃຊ້ເຮັດຫຼຽນ ທີ່ມີຄ່າເທົ່າກັນສະເໝີ.
2. ມາດຕາຖານທອງຄຳແທ່ງ: ( Gold Bullion Standard) : ປະຣິມານເງິນໝູນວຽນ ລະບົບຈະເປັນເງິນເຈັ້ຍພິເສດ ທອງຄຳທຳໜ້າທີ່ເປັນພຽງສິນຊັບສຳຮອງໜູນຫຼັງ.
- ປະເທດອັງກິດປະກາດໃຊ້ລະບົບມາດຕາຖານຂອງທອງຄຳ ເມື່ອປີ ຄ.ສ 1821 ທຳໃຫ້ເງິນປອນດ໌ ຂອງອັງກິດເປັນເງິນຕາສະກຸນຫຼັກທີ່ມີສະເຖັຍຣະພາບຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນຍຸກນັ້ນເນື່ອງຈາກໜູນໄວ້ດ້ວຍທອງຄຳບໍຣິສຸດ.

ຄ. ຣະບົບມາດຕາຖານຂອງທອງຄຳ ທີ່ປະການດໂດຍປະເທດຕ່າງໆ ໃນປີ ຄ.ສ 1876.
- ກຳນົດໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດປະການຄ່າສະເໝີພາກ (Par Value) ໂດຍການທຽບຄ່າເງິນສະກຸນຂອງປະ ເທດຕົນ ຕໍ່ນໍ້າໜັກທຣອຍເອົາຊ໌28.249 ກຣາມ) ເພື່ອເປັນມາດຕາຖານໃນການກຳນົດອັດຕາແລກປ່ຽນຣະຫວ່າງ ເງິນສະກຸນ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນປະເທດສະຫະຣັດອະເມຣິກາ ປະກາດສະເໝີພາກເທົ່າກັບ 20.67/ທຣອຍເອົານຊ໌, ປະເທດ ອັງກິດປະກາດສະເໝີພາກເທົ່າກັບ 4.1474/ທຣອຍເອົານຊ໌.
- ກຳນົດໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆຕ້ອງຮັກສາຣະດັບຂອງທຶນສໍາຮອງທີ່ເປັນທອງຄໍາ ໃຫ້ພຽງພໍກັບທະນະບັດທີ່ພິມອອກໃຊ້ ເພື່ອ ຮັກສາສະເຖັຍຣະພາບຂອງຄ່າເງິນຂອງປະເທດນັ້ນ.

- ຣະບົບນີ້ຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການທຳການຄ້າຣະຫວ່າງປະເທດ ແລະຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃຫ້ຣະບົບ ເສດຖະກິດຂອງໂລກເປັນເວລາຫຼາຍສະຕະວັດ.

ງ. ໄລຍະສົງຄາມໂລກ (ຄສ. 1918-1939)
- ການແຂ່ງຂັນກັນລົດຄ່າເງິນ(The Devaluation Race)ຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ເງິນຈຳນວນມະຫາສານຣະຫວ່າງສົງຄາມ
1. ການສ້າງຄ່າເງິນ
2. ຄວາມແຕກຕ່າງໃນອັດຕາເງິນເຟີ້ຣະຫວ່າງປະເທດມີຫຼາຍຂຶ້ນ.
3. ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍຂຶ້ນໃນຄວາມສັມພັນຂອງຣະດັບຣາຄາສິນຄ້າຣະຫວ່າງປະເທດ.
4. ການລົດຄ່າເງິນ.

ຈ. ການຄວບຄຸມປະຣິວັດ ຫຼືຄວບຄຸການປ່ຽນແປງ(Exchange Control)
- ໄລຍະທົດສະວັດ 1930 ຫຼາຍປະເທດເຣີ່ມຄວບຄຸມການແລກປ່ຽນເງິນ ເພື່ອຮັກສາຣະດັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຊິ່ງເປັນເງິນສຳຮອງ ໂດຍການຄວບຄຸມການນໍາເຂົ້າ ແລະສົ່ງອອກເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ການໃຊ້ມາດຕາການປັນສ່ວນເງິນຕ່າງປະເທດ ການຫ້າມເຄື່ອນຍ້າຍເງິນທຸນອອກນອກປະເທດ ການບັງຄັບໃຫ້ນໍາເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກການສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ແລະທຸຣະກັມທາງການເງິນມາຂາຍໃຫ້ກັບທາງການ.

No comments:

Post a Comment