11 August 2011

ອິດທິພົນການນັບເລກໃນພາສາລາວ ຕິດແສດການນັບແບບຝຣັ່ງ

ກ. ການນັບເລກໃນພາສາແບບລາວເດີມແທ້ໆໆໆ
ລຳດັບເລກ- ການອອກສຽງ.
໐ ສູນ
໑ ນຶ່ງ
໒ ສອງ
໔ ສີ່
໕ ຫ້າ
໖ ຫົກ
໗ ເຈັດ
໘ ແປດ
໙ ເກົ້າ
໑໐ ສິບ
໑໑ ສິບເອັດ
໒໐ ຊາວ
໑໐໐ ຮ້ອຍ
໑໐໐໐ ພັນ .
໑໐໐໐໐ ໝື່ນ
໑໐໐໐໐໐ ແສນ
໑໐໐໐໐໐໐ ລ້ານ
໑໐໐໐໐໐໐໐ ໂກດ
໑໐໐໐໐໐໐໐໐ ກື
໑໐໐໐໐໐໐໐໐໐ ຕື້
໑໐໐໐໐໐໐໐໐໐໐໐໐ ພັນຕື້

ຂ. ການນັບແບບໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຮັບອິດທິພົນການນັບມາຈາກພາສາອື່ນແບບສາກົນ.
ລຳດັບເລກ - ການອອກສຽງ.
໐ ສູນ
໑ ນຶ່ງ
໒ ສອງ
໔ ສີ່
໕ ຫ້າ
໖ ຫົກ
໗ ເຈັດ
໘ ແປດ
໙ ເກົ້າ
໑໐ ສິບ
໑໑ ສິບເອັດ
໒໐ ຊາວ
໑໐໐ ຮ້ອຍ
໑໐໐໐ ໜຶ່ງພັນ .
໑໐໐໐໐ ສິບພັນ(ອິດທິພົນຈາກການນັບແບບສາກົນ)
໑໐໐໐໐໐ ແສນ
໑໐໐໐໐໐໐ ໜຶ່ງລ້ານ
໑໐໐໐໐໐໐໐ ໂກດ
໑໐໐໐໐໐໐໐໐ ກື
໑໐໐໐໐໐໐໐໐໐ ຕື້
໑໐໐໐໐໐໐໐໐໐໐໐໐ ພັນຕື້

ຄ. ທຽບການນັບໃນພາສາອັງກິດ.

ລຳດັບເລກ - ການອອກສຽງ Cardinal ເລກລຳດັບ (Ordinal)
໐ ສູນ Zero -
໑ ນຶ່ງ One ທີນຶ່ງ (First)
໒ ສອງ Two ທີສອງ (Second)
໓ ສາມ Three ທີສາມ (Third)
໔ ສີ່ Four ທີສີ່
໕ ຫ້າ Five ທີ່ຫ້າ
໖ ຫົກ Six ທີຫົກ
໗ ເຈັດ Seven ທີເຈັດ .
໘ ແປດ Eight ທີແປດ .
໙ ເກົ້າ Nine ທີເກົ້າ.
໑໐ ສິບ Ten ທີສິບ.
໑໑ ສິບເອັດ Eleven .
໒໐ ຊາວ Twenty .
໑໐໐ ຮ້ອຍ Hundred .
໑໐໐໐ ພັນ Thousand .
໑໐໐໐໐ ໝື່ນ(ສິບພັນ) Ten thousand .
໑໐໐໐໐໐ ແສນ(ຮ້ອຍພັນ) Hundred thousand .
໑໐໐໐໐໐໐ ລ້ານ Million .
໑໐໐໐໐໐໐໐ ໂກດ(ສິບລ້ານ) Ten million .
໑໐໐໐໐໐໐໐໐ ກື (ຮ້ອຍລ້ານ) Hundred million .
໑໐໐໐໐໐໐໐໐໐ ຕື້ (ພັນລ້ານ) Billion .
໑໐໐໐໐໐໐໐໐໐໐໐໐ ພັນຕື້ Trillion .

No comments:

Post a Comment