10 August 2011

ຫັດອ່ານໜັງສື ໃນແບບຮຽນ ປີ 1932


1,ຫຼັງປົກ:
- ເປັນອັກສອນຝຣັ່ງ ອ່ານບໍ່ອອກ.
2. ໜ້າປົກ: ອ່ານລຽງຕາມລຳດັບລົງໄປເລີຍ
(1) ແບບສຶກສາ
(2) ສຳຫຣັບໃຊ້ຕາມໂຮງຮຽນປຼະຖົມະສຶກສາ ນະປຼະເທດລາວ
(3) ແຕງຕາມຂໍ້ດຳຣັດຂອງທ່ານເອກະອັຄະມະຫາອະທິບໍດີ
(4) ລົງວັນທີ່ 11 ເມ 1926
(ໝຍເຫດ ປີ ຄ.ສ ອ່ານບໍ່ແຈ້ງ)
----------------------------
(5)ແບບສອນອ່ານ
ຊັ້ນອະວະສານມູນລະສຶກສາ
ພາສາລາວ


(6) ພິມຄັ້ຼງທີ່ແຣກ
(7) ຮ່າໂນຽ-ໂຮງພິມເອັກສແຕຼມ ໂອຣິອັງ (ຄາດວ່າ ໂອຣິອັງ-ບໍ່ເຫັນແຈ້ງ)
(8) 1932


(ຫົວຂໍ້ເລື່ອງ)
3
2 ຕ້ອງໄປໂຮງຮຽນໃຫ້ກັນເວລາ
(ຮູບປະກອບ)
(1) ເຊົ້າມື້ໜຶ່ງ, ທ້າວພັນໄປໂຮງຮຽນ, ແຕ່ລາວບໍ່ຟ້າວ,
(2) ເມື່ອຕາມທາງໄປ, ລາວພົບທ້າວກິ່ງເພື່ອນຂອງລາວ.
(3) ທ້າວກິ່ງເວົ້າວ່າ ເຮົາຈະຟ້າວໄປສັງ, ຍັງບໍ່ທັນດີກອງ.
(4) ຖ້າຢູ່ນີ້ຄຼາວໜຶ່ງກ່ອນນ້າ ! ເຖິງຈະພາກັນຫຼິ້ນອີກສັກ
(5) ຫຼາຽນາທີກໍຍັງໄດ້ຢູ່, ເພຼາະເຮົາກໍມີເງິນຕິດຕົວຢູ່ສອງ
(6) ສາມອັດ, ຈັກໜ່ອຍຈຶ່ງຄ່ອຍໄປໂຮງຮຽນກໍໄດ້, ເຮົາຍັງມີເວ
(7) ລາຢູ່ດອກ, ທ້າວພັນຈຶ່ງຕອບວ່າ : ແມ່ນແລ້ວບໍ່
(8) ທັນຮອດໂມງຈຼິງ, ແຕ່ເຮົາກໍຟ້າວແດ່, ເພື່ອໄປ
(9) ໃຫ້ທັນໂມງເຂົ້າຮຽນ, ຄັນເຮົາຈະຄອງຖ້າໃຫ້ເຂົາຕີກອງ
(10) ແລ້ວຈຶ່ງໄປ, ເຖິງຈະຟ້າວເທົ່າໃດ ກໍບໍ່ທັນໂມງ ແລະພວກ


4
(1) ເຮົາກໍຈະຖືກໂທດດ້ວຍ, ວ່າແລ້ວທ້າວພັນເລີຍຢ່າງໄປ, ທ້າວກິງຈຶ່ງຢ່າງຕາມຫຼັງ.
(2) ເຮົາຄວນມາໂຮງຮຽນໃຫ້ທັນເວລາ.
(3) ບົດຝືກຫັດ: 1. ໃຫ້ເອົາຄຳຕໍ່ໄປນີ້ແຕ່ງເປັນຄຳລະປຣະໂຫຢກ ໃຫ້ໄດ້ຄວາມ : ໂຮງຮຽນ, ກອງ, ຖນົນ, ຫ້ອງຮຽນ.
(4) ໃຫ້ຊອກຫາຄຳທີ່ຕຼົງກັນຂ້າມກັບ : ເພື່ອນ, ໂທດ.
(5) ໃຫ້ເອົາຄໍາຢູ່ລຸ່ມນີ້ ຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈ້ຳເມັດໄວ້ໃຫ້ຖືກ: ກ່ອນ, ຊ້າ, ທັນໂມງ, ຕາມທາງ, ຟ້າວ.
(6) ຢ່າມາໂຮງຮຽນ..... ຫຼື.....ໂພດ, ຕ້ອງມາໃຫ້.........ບໍ່ຄວນຢອກກັນ........ຕ້ອງ...........ຈຶ່ງຈະມາທັນໂມງເຂົ້າໂຮງຮຽນ.
(7) 4. ຫັດແຕ່ງເຣື່ອງ: ທ້າວພັນໄດ້ພົບໃຜ ? ທ້າວ
(8) ກິ່ງເວົ້າຫຍັງກັບລາວ ? ທ້າວພັນຕອບວ່າຢ່າງໃດ ? ໃນ
(9) (ເ)ຣື່ອງນີ້ມີຄຳສອນວ່າຢ່າງໃດ ?

(ຈັກໜ່ອຍຈຶ່ງຕໍ່ ບົດທີ 3)
5
ຕ້ອງນັບຖືຄຼູຂອງເຮົາ


No comments:

Post a Comment