03 July 2008

ດອກໄມ້ປະຈຳຊາດ ແລະເອກະລັກຊາດລາວດອກຈຳປາ ເປັນດອກໄມ້ປະຈຳຊາດລາວ, ສ່ວນດອກຄູນນັ້ນ ເປັນດອກໄມ້ເອກລັກຊາດລາວ, ເຊິ່ງດອກໄມ້ທັງສອງນີ້ ຄວນແກ່ການອະນຸລັກ ແລະສົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີການປູກ ແລະຊົມໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ຄຳວ່າ "ດອກຈຳເປັນດອໄມ້ປະຈຳຊາດນັ້ນ" ເນື່ອງຈາກວ່າ ດອກໄມ້ຊະນິດນີ້ ເປັນດອກໄມ້ທີ່ເກີດ ແລະແຜ່ຫຼາຍໃນດິນແດນລາວໃນລ້ອງແມ່ນໍ້າຂອງ.
- ດິນແດນລາວເຮົານັ້ນ ຕັ້ງແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ສາມາດປູກຕົ້ນຈຳປາໄດ້ທຸກທ້ອງຖິ່ນ,
- ດິນແດນລາວ ເຄີຍເປັນດິນແດນຂອງອານາຈັກຈາມປາ ຫຼືຈຳປາ.
- ອານາຈັກລາວລ້ານຊ້າງ ມີອານາຈັກໜຶ່ງວ່າ ອານາຈັກຈຳປາສັກ.

No comments:

Post a Comment