05 June 2011

ໝາກພິກທີ່ເຜັດທີ່ສຸດ

- ໝາກພິກມີຫຼາຍພັນ ທຸກໆພັນລ້ວນແຕ່ມີລົດເຜັດທັງນັ້ນ ຕ່າງແຕ່ເຜັດນ້ອຍເຜັດຫຼາຍຕ່າງກັນ, ໝາກພິກທີ່ເຜັດທີ່ສຸດໃນໂລກ ຊື່ວ່າບຸດ ໂຈໂລເກັຍ (bhut jolokia) ກຳເນີດເກີດຂຶ້ນໃນທີ່ລັດອັດສໍາ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດອິນເດັຍ

- ມັນເປັນໝາກພິກ ທີ່ໜ່ວຍນ້ອຍໆ ກ້ອມໆ ແຕ່ຖ້າລອງກິນເບິ່ງແລ້ວ ໜ່ວຍໜຶ່ງຈະຮູ້ສຶກເຜັດຈົນນໍ້າຕາໄຫຼອອກມາເລີຍ
ໝາກະພິກບຸດໂຈໂລເກີຍ (bhut jolokia) ຖືໄດ້ວ່າເປັນພັນຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມີຄ່າກັບລັດອາສໍາ
ເມື່ອເຈັດປີທີ່ຜ່ານມາ ນັກວິທະຍາສາດຊື່ ອາຣ໌ ເຄ ອາຣ໌ ຊິງຫ໌ (R.K.R Singh) ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ສູນວິໄຈ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງລັດຖະບານອິນເດັຍ ໃນ ເທຊປະ(Tezpur) ລັດອັດສໍາ ໄດ້ຕັດສິນໃຈສຶກສາ ໜາກພິກຊະນິດນີ້ ໂດຍໄດ້ເອົາໜາກພິກຊະນິດນີ້ໄປວິເຄາະ ຜົນຂອງການວິເຄາະ ນີ້ພິມໃນວາລະສານທາງວິທະຍາສາດ ແລະກະຕຸ້ນຄວາມສົນໃຈຂອງ The Chile Pepper Institute (CPI) ແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດນິວແມັກຊິກໂກ.

- ຫຼັງຈາກນັ້ນໃນປີ 2001 ສະຖາບັນວິໄຈໄດ້ເອົາໄນໝາກພິກບຸດ ໂຈໂລເກີຍ (bhut jolokia) ມາປູກຢູ່ບ່ອນທີ່ມີອາກາດຮ້ອນ ແລະ ແຫ້ງແລງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ລັດນິວເມັກຊິກໂກ ແລະຜົນອອກມາປະກົດວ່າປະສົບຄວາມສໍາເລັດໃນການປູກ ແລະ ໄດ້ພິສູດໃນການກິນໝາກະພິກ ເຫັນໄດ້ວ່າຜົນປະກົດອອກມາໜາກະພິກ ຊະນິດນີ້ທັງເຜັດ ແລະຮ້ອນທີ່ສຸດເລີຍ

- ສະນັ້ນໝາກພິກຊະນິດນີ້ຈຶ່ງໄດ້ຮັບລາງວັນບັນທຶກສະຖີຕິ (Record Award) ທີ່ເປັນໜາກພິກ ທີ່ເຜັດທີ່ສຸດໃນໂລກ

- ຜົນຂອງການວິເຄາະໄດ້ປະກາດວ່າ ໝາກພິກຊະນິດນີ້ມີລະດັບຄວາມເຜັດ ແລະຮ້ອນທີ່ສຸດ ໂດຍໜວ່ຍຄວາມເຜັດ ແລະຮ້ອນ (Scoville Heat Unit – SHU) ເຖິງລະດັບ 1,001,304 SHU

- ຄວາມເຜັດຂອງໝາກພິກຊະນິດນີ້ ແມ່ນເຜັດກວ່າໝາກພິກເຣດຊະວິນາ (Red Savina) ປະມານສອງເທົ່າ ທີ່ເຄີຍໄດ້ເປັນສະຖີຕິຜ່ານມາ ແລະ ໃນປີ 2007 ໝາກພິກ ບຸດໂຈໂລເກັຍ (bhut jolokia) ກໍ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງໂດຍ Guinness World Records ໃຫ້ເປັນໝາກພິກ ທີ່ເຜັດທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະເຜັດຫຼາຍກອ່ນໝາກພິກຊໍຕາບາໂກ(Tabasco) ປະມານ 400 ເທົ່າ.

ໝາກພິກບຸດໂຈໂລເກັຍ (bhut jolokia) ມີຄວາມຍາວປະມານ 25-30 ມິລລິແມັດ ຮູບຮ່າງແມ່ນເປັນໜ່ວຍປ້ອມ ສວ່ນປາຍແມ່ນຍາວ ເປືອກໝາກພິກ ຫົດຕົວເມື່ອມັນແກ່ແລ້ວຈະເປັນສີແດງ ຫຼືສີສົ້ມ.

No comments:

Post a Comment