25 June 2011

ຄຳນັບຈຳນວນໃນພາສາອາຫົມ(ໃນຣັຖອັສສັມ) ປະເທດອິນເດັຍ

- ໃນການັບເລກຂອງອາຫົມ ເຊິ່ງເປັນພາສາລາວກຸ່ມໜຶ່ງ ໃນກຸ້ມພາສາໄຕ-ກາໄດ ມີສໍານຽງຄ້າຍລາວເໜືອ ແລະໄທລາວລ້ານນາ ບໍ່ເໝືອນການນັບໃນພາສາໄທຍ໌ປັດຈຸບັນ.
1. ເອັດ = ໜຶ່ງ (Et)
2. ສຊອງ = ສອງ (Zhong)
3. ສຊາມ = ສາມ (Zham)
4. ຊສີ່ = ສີ່ (Zhii)
5. ຫ່າ = ຫ້າ (haa)
6. ຫຣຸກ = ຫົກ (Hruk)
7. ຈິດ = ເຈັດ (Cid)
8. ເປັດ = ແປດ (Pet)
9. ເກົ່າ = ເກົ້າ (Kao)
10. ຊສິບ = ສິບ (Zhip)

- ໝາຍເຫດ: ຊສ (ເທົ່າກັບສຽງ ສ.ສິ່ງ) ອັກສອນ 41 ລາວໂຕ ສ ມີ ສ.ເສືອ, ສ.ບ, ສ.ສິ່ງ; ເນື່ອງຈາກອັກສອນລາວປັດຈຸບັນ ບໍ່ໃຊ້ ສ.ສິ່ງ ຈຶ່ງອະຸນະໂລມ ຊສ ເປັນການຂຽນໃນເວບນີ້ ສ່ວນ Zh ແມ່ນທຽບສຽງໃຫ້ອອກຕາ S, Sh, Ch ນັ້ນ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຊສ ໃຫ້ອອກສຽງຕ່າງ ຈາກ ສ.

No comments:

Post a Comment