10 June 2008

ແມ່ນຳ້ຂອງ(ເຂົາຂຽນ-ເຮົາອ່ານ)

ອ່ານທຸກຢ່າງ ແຕ່ເລືອກເອົາບາງຢ່າງ ເປັນຫົ​ວໃຈນັກປາດ
ເປັນບົດຂຽນຂອງນັກຂຽນອີສານ ສ່ວນໃຫນ່ຈະເປັນເລື່ອງຂອງລາວ-ອີສານ ເຊິ່ງເນັນເຖິງແມ່ນຳ້ "ຂອງ" ແລະສາຂາຂອງມັນ ໜ້າອ່ານຫິ້ຼນ
http://www.oknation.net/blog/somkhitsin/2008/03/28/entry-1
ອ່ານຫຼິ້ນຂອງນັກຂຽນອີສານ(ໝ​ວດໝູ່ໃຫຍ່) ເລືອກອ່ານຕາມໃຈ
http://www.oknation.net/blog/search_blog.php?keyword=%26%233749%3B%26%233762%3B%26%233751%3B&cate_id=0
ເລືອກອ່ານ
http://www.oknation.net/blog/kongsongfang/2008/05/21/entry-3

No comments:

Post a Comment