04 June 2008

ສະພາບພຣະທາດຫຼວງຫຼັງສົງຄາມສຍາມ-ລາວພຣະທາດຫຼວງຫຼັງສົງຄາມສະຍາມລາວ ປາກົດເຫັນມີຫຼັກຖານເປັນພາບຖ່າຍ ຄືມີສະພາບພັງທະລາຍ ຍອດຫັກ ຍັງເຫືຼອແຕ່ເຕົ້າພຣະທາດ ແລະທາດປະລະມີບາງອົງເທົ່ານັ້ນ

No comments:

Post a Comment