06 June 2008

ชาติลาว คนลาว อดีตและปัจจุบัน : เกริ่นนำ


บล็อกนี้เปิดขึ้นเพื่อนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ลาว เป็นบทปริวรรตและถอดความเป็นภาษาไทยจากหนังสือ "ซาดลาว คนลาว อะดีตและปะจุบัน" ปรับปรุงปี ค.ศ. ๒๐๐๖ต้นฉบับภาษาลาว เขียนโดยดร.พูทองแสงอาคมรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติและประธานโอลิมปิกแห่งชาติลาว เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติลาวโดยตรง และประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยอ้อมในส่วนที่เกี่ยวเนื่องในยุคสมัยเดียวกัน

หนังสือ "ซาดลาว คนลาว อะดีตและปะจุบัน" หรือ "ชาติลาว คนลาว อดีตและปัจจุบัน" นี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของลาวนับแต่โบราณกาลเรื่อยมาจนปัจจุบันแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๗ ภาค ซึ่งสามารถสรุปเป็นยุคสมัยได้ ๒ ยุค คือ

๑) สมัยราชอาณาจักรลาวล้านช้าง นับตั้งแต่แรกสถาปนาราชอาณาจักรล้านช้าง การรวบรวมชาวลาวและแผ่นดินลาวขึ้นเป็นปึกแผ่น การทำสงครามแผ่ขยายพระราชอำนาจของกษัตริย์แต่ละพระองค์กระทั่ง เสียเอกราชแก่ราชอาณาจักรสยาม และแตกออกเป็น ๓ อาณาจักร คือ ล้านช้างหลวงพระบาง ล้านช้างเวียงจัน และล้านช้างจำปาสัก เนื้อหาในส่วนนี้เริ่มตั้งแต่ภาคที่ ๑ ถึง ๔

๒) สมัยฝรั่งเศสปกครองอินโดจีน นับตั้งแต่สยามเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่จักรวรรดิฝรั่งเศสเมื่อ ร.ศ. ๑๑๒ มีการจัดตั้งขบวนการต่อสู้ปลดปล่อยประชาชนลาวบรรดาเผ่าจากการกดขี่ข่มเหง ของเจ้าอาณานิคม การยึดอำนาจและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การขึ้นดำรงตำแหน่งประธานประเทศนับตั้งแต่ท่านแรก จนถึงท่านที่ ๕ ในสมัยปัจจุบัน เนื้อหาในส่วนนี้เริ่มตั้งแต่ภาคที่ ๕ ถึง ๗

สำหรับเรื่องราวที่จะนำเสนอในบล็อกนี้ จะทยอยลงเป็นรายสัปดาห์ แต่เนื่องจากเนื้อหาทั้งสองส่วนนั้นเมื่อรวมกันเข้าก็นับว่ามากพอควร หากจะนำมาลงในบล็อกนี้ทั้งหมดก็เห็นว่าคงจะกินเวลานานหลายปีกว่าจะจบเล่ม จึงนำลงเพียงแค่ส่วนแรกเท่านั้น สำหรับส่วนที่เหลือนั้นตั้งใจว่า หากเป็นไปได้ เมื่อถอดความจนจบเล่มแล้วคงจะติดต่อเพื่อขออนุญาตตีพิมพ์เป็นหนังสือต่อไป

เนื้อหาที่นำมาลงนี้เป็นลิขสิทธิ์ต้นฉบับภาษาลาวของ ดร. พูทองแสงอาคม การที่ผู้ถอดความนำเนื้อหามาลงไว้ในบล็อกนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ทางการ ศึกษาโดยมิได้คิดมูลค่าใดๆ และไม่อนุญาตให้ผู้ใดคัดลอกไปเพื่อหวังผลกำไรในเชิงพาณิชย์เป็นอันขาด

หวังว่าเนื้อหา "ชาติลาว คนลาว อดีตและปัจจุบัน" ที่จะนำเสนอต่อไปในบล็อกนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งของชาติลาวและชาติไทย หาก ผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใดๆ ก็ลงความเห็นไว้ในช่องคอมเม้นต์ได้ เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตัวผู้ถอดความและผู้อ่านท่านอื่นๆ ต่อไป

รัตนาดิศร
ผู้ถอดความ

ตอนต่อไป : คำนำผู้เขียน ดร.พูทอง แสงอาคม


No comments:

Post a Comment